Welcome To  S Detective & lawyer Online

        ท่านต้องการปรึกษากฎหมาย   ปัญหาครอบครัว   ปัญหาหนี้สิน  มรดก  แรงงาน  ธุรกิจ  คดีความต่างๆ   สืบคดี   นักสืบโดยไม่ประสงค์จะลงในกระดานกฎหมาย
    และต้องการให้ตอบเ็ป็นความลับ    

        กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ   เล่าเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด    ปัญหาขอท่านจะได้รับ
   การตอบกลับ ภายใน  ๑ วัน " ขอสวงนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาที่เห็นว่าไม่สมควร "

 

  ชื่อ * ( ระบุไทย ) ปรึกษากฎหมายฟรี
  สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่
(ที่บ้าน ที่ทำงาน)
* ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ ที่บ้าน)
อีเมล์
อาชีพ  * (ต้อระุบุ)
 ปัญหา

ละเมิดฉ้อโกง ยักยอก
เช็ค  , กู้ยืม
บ้าน , ที่ดิน , คอนโด
หนี้บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล
จำนอง จำนำ
ครอบครัว       

แรงงาน  ค่าจ้าง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
สืบบุคคลสืบคดีอาญา
อื่นๆ

เลขบัตรประชาชน *
หัวข้อเรื่อง *

เขียนข้อความ
    โดยละเอียด


    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

       

 <<< กลับหน้าแรก

 * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * * 

e>